Impuls Fries kennisnetwerk leesbevordering en taal

In de periode 2025 tot en met 2027 zet de provincie extra in op kennisdeling en netwerkversterking rond leesbevordering en taal. Fryslân staat in de top drie van provincies met het hoogste aandeel inwoners dat moeite heeft met lezen en schrijven, samen met Flevoland en Zuid-Holland. Taalvaardigheid is belangrijk voor jong en oud om mee te kunnen doen in de samenleving. De huidige krappe arbeidsmarkt maakt dat het nog belangrijker wordt dat iedereen mee kan doen.

Op verzoek van de provincie is via de Stichting Lezen door onderzoeksbureau Kwink-groep geïnventariseerd wat er al gebeurt in Fryslân op het terrein van geletterdheid. Beeld is dat gemeenten en andere partijen met veel betrokkenheid werken aan deze opgave. In de aanpak en projecten worden mooie verbindingen gelegd met de Friese taal, onder meer via Friese boeken voor kinderen.

Conclusie uit het onderzoek is dat het vooral belangrijk is te zorgen voor versterking van het netwerk en meer samenhang in de aanpak. Het extra geld van de provincie wordt ingezet voor monitoring en impactmeting. Hiermee kan vanuit het netwerk beter worden gestuurd op samenhang en effectiviteit van het totaal aan projecten van bibliotheken, scholen, brancheverenigingen en andere partijen. Ook gaan er middelen naar het Fries Leesoffensief.

Voor vragen over het rapport (inhoudelijk) kun je contact opnemen met Julie Bruijnincx, adviseur bij Fers via 06 13580067.