Lêze om te learen Frysk – NHL Stenden Hogeschool

Omschrijving project

Samen met leerkrachten werken aan de ontwikkeling van een leesdidactiek rondom rijke informatieve Friestalige teksten.

Beoogde eindresultaat

Een uitgebreide, doorzoekbare databank met Friese rijke teksten voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs met daarbij suggesties voor het werken met rijke teksten ter bevordering van het lezen (en leren) in het Fries.

Wat is er in 2023 gebeurd?

We zijn gestart met een pilot waarin een vijftal leerkrachten werkvormen ontwikkelt en uitprobeert in de klas. We doen praktijkonderzoek waarbij we opnames maken in de klas en die bespreken met de leerkrachten. Op basis daarvan passen we werkvormen aan of breiden we ze uit. Een schrijversgroep heeft voor een aantal thema’s nieuwe, rijke teksten geschreven in het Fries.

Wat staat er in 2024 op de planning?

De volgende cyclus van ontwikkelen, uitproberen en aanpassen op basis van praktijkervaringen is gestart. We gaan dit schooljaar verder met de pilot. De schrijversgroep werkt aan een reeks teksten voor een nieuw thema.

Wat maakt dit een mooi project?

Er komt een rijkdom aan Friese informatieve teksten beschikbaar rondom relevante thema’s. De onderzoekende aanpak samen met leerkrachten zorgt voor een goede aansluiting bij de praktijk en geeft leerkrachten onderbouwde handvatten om op een andere manier om te gaan met Friese teksten. Het geeft ze inzicht in hoe, aan de hand van rijke teksten, zowel leesvaardigheid als taalleren gestimuleerd worden.