Brede aanpak laaggeletterdheid Fryslân – provincie Fryslân

Omschrijving project

Het stimuleren van leesbevordering door middel van een brede aanpak met gezamenlijke doelstellingen en acties.

Beoogde eindresultaat

Een effectieve aanpak van laaggeletterdheid in Fryslân door meer verbinding, kennis en synergie.

Wat is er in 2023 gebeurd?

1. Onderzoek opgeleverd naar de (effectiviteit van) de huidige infrastructuur en de bestaande projecten en activiteiten op het gebied van geletterdheid in Fryslân. Uitvoering was in handen van de Stichting Lezen en de Kwink-groep, in samenwerking met onder meer Fers en Stichting Lezen en Schrijven. Het onderzoek is volgens planning eind 2023 opgeleverd aan de provincie Fryslân als opdrachtgever. Publiciteit rond het onderzoek volgt begin 2024.

2. Verkenning integrale samenwerking geletterd Fryslân: er zijn door Fers verkennende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden en kansen voor een gezamenlijke integrale aanpak in kaart te brengen. Er ontstaat inzicht in welke toekomstige werkstructuur nodig is in Fryslân om effectieve initiatieven en activiteiten op te schalen en hiaten aan te pakken. Uitvoering van de verkenning loopt via Fers, in samenwerking met betrokken partners zoals de gemeente Leeuwarden en experts. Eerste beeld is nu op gehaald, in 2024 wordt mede op basis van het onderzoek van Stichting Lezen de integrale samenwerking verder ingevuld en vertaald in een effectieve werk- en kennisstructuur.

3. Professionalisering fondsenwerving geletterdheid Fryslân: er is in 2023 extra capaciteit voor fondsenwerving en lobby bij Fers gerealiseerd om te komen tot: a) overzicht van kansrijke subsidies voor de inzet op taalvaardige samenleving/ aanpak van laaggeletterdheid in Fryslân, b) inzicht in de behoeften van de gemeenten als het gaat om financiering van aanpak laaggeletterdheid en c) het realiseren van een aantal gezamenlijke subsidietrajecten (landelijk en/of Europees).

Uitvoering door Fers, in samen- werking met betrokken partners en experts. Met betrekking tot onderdeel a en b is nu een eerste beeld opgehaald, dit wordt verder uitgewerkt in 2024. Concreet eerste resultaat op het terrein van meer subsidiegeld naar Fryslân halen voor taal en lezen kreeg in 2023 vorm rond de Spuk bibliotheken: onder begeleiding van Fers, in samenwerking met gemeenten en bibliotheken, is het gelukt om bijna een miljoen euro extra (rijksgeld) aan te vragen voor het bibliotheekwerk in Fryslan wat hoogstwaarschijnlijk in januari wordt toegekend.

Wat staat er in 2024 op de planning?

1. Openbaarmaking en persmoment onderzoek Stichting Lezen/ Kwink-groep Inventarisatie geletterdheidsaanpak Fryslân

2. Op basis van de inventarisatie van de Stichting Lezen/Kwink-groep en de verkenning door Fers komen tot een aanzet/basis voor een effectieve werk- en kennisstructuur voor de geletterdheidsaanpak in Fryslân

3. Uitwerken strategie fondsenwerving geletterdheidsaanpak Fryslân door Fers in samenwerking met partners.

Wat maakt dit een mooi project?

Dit project heeft een mooi en ambitieus doel: meer verbinding en effectiviteit in de geletterdheidsaanpak in de hele provincie. Het draagt er aan bij dat de betrokken partijen elkaars kracht en kennis nog meer benutten.